Arbeidsrecht: de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij

Als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2014 wordt in het komend jaar een aantal ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht van kracht. Bovendien wordt na jaren van uitstel per 1 januari 2015 de veelbesproken werkkostenregeling van kracht.  Een fiscale maatregel die ook de sportwereld niet onberoerd zal laten. 


Per 1 januari 2015:
De aanzegtermijn: in het voorgaande artikel is in deze rubriek aandacht besteed aan de invoering van de aanzegtermijn. De invoering hiervan is inmiddels door de Eerste kamer uitgesteld tot 1 januari 2015.
 
De proeftijd: U mag geen proeftijd meer opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of korter.
 
De Werkkostenregeling (WKR):
De mate waarin onkosten van een werknemer vergoedt mogen worden wordt na dit jaar afhankelijk gesteld van de WKR. Recent is bepaald dat de financiële ruimte die een werkgever krijgt voor het vergoeden van onkosten 1,2% van het fiscaal loon bedraagt. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘de vrije ruimte’. Hoewel de Uitvoeringsregeling nog niet definitief  vast staat, valt nu reeds met zekerheid te zeggen dat;
 
  • De kosten voor woon-werkverkeer niet onder de 1,2% vallen en conform de huidige criteria vergoedt mogen worden:
  • Een telefoon of computer die noodzakelijk is voor het vervullen van de functie, buiten de vrije ruimte om verstrekt mag worden;
  • Contributievrijstelling voor een trainer die lid is van de vereniging waar hij in dienst is, valt onder de 1,2%. 
  • De kosten voor maaltijden die de vereniging gratis verstrekt dienen ook ten laste van de vrije ruimte gebracht te worden.
  • Indien op jaarbasis meer aan vergoedingen en verstrekkingen ter beschikking is gesteld dan op basis van de WKR is toegestaan dient over het bedrag dat de 1,2% overstijgt 80% eindheffing afgedragen te worden aan de fiscus. 
  •  
Per 1 juli 2015:
De ketenbepaling: Een werknemer heeft straks al na twee jaar ( nu is dat nog drie jaar) recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  Binnen deze periode mag u nog steeds drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden. Voorts moet voortaan tenminste een half jaar voorbij gaan voordat  de keten opnieuw mag beginnen, in plaats van de huidige drie maanden.
Bij CAO kan worden afgeweken van de ketenbepaling. Dan mogen binnen vier jaar zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd afgesloten worden. De CAO Sportverenigingen zal de verruiming op de ketenbepaling die zij nu reeds heeft (zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen een periode van vier jaar), ook na 1 juli 2015 trachten te behouden.
 
De transitievergoeding: Er komt een ontslag (transitie)vergoeding voor iedereen die ten minste twee jaar in dienst is geweest en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt beëindigd op initiatief van de werkgever. De kantonrechtersformule verdwijnt.
 
Ontslagrecht: Werkgevers kunnen niet meer kiezen of ze werknemers via de kantonrechter of via het UWV ontslaan. Er komt een voorgeschreven route per geval. Ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid loopt via het UWV. Ontslag op persoonlijke gronden loopt via de kantonrechter.
 
Dit artikel is afkomstig van de afdeling Juridsche zaken van Sportservice Nederland. Neem voor meer informatie over juridische zaken contact op met Peter van der Aart of Caroline Beekes. Bellen kan natuurlijk ook: 023-205 50 00.

DEEL DEZE PAGINA

Sportkader Nederland krijgt vaak vragen vanuit de praktijk. In deze rubriek gaan mr. Peter van der Aart en mr. Caroline Beekes, juristen bij stichting Sportkader Nederland, in op allerhande juridische, sportgerelateerde onderwerpen voor trainers en coaches.

Meer uit de praktijk