HomeNettoloonafspraken

Nettoloonafspraken

Veel verenigingen maken nettoloonafspraken, vaak op verzoek van de werknemer. De werknemer weet dan vooraf exact wat de werkgever maandelijks netto overmaakt op de bankrekening. De werkgever houdt in dat geval echter vooraf geen rekening met de hoogte van de loonbelasting en premies volksverzekering die hij aan de Belastingdienst moet afdragen. Risico hiervan is dat de werkgeverslasten voor de vereniging gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst sterk kunnen variëren. Dit risico brengen wij graag onder uw aandacht om verrassingen achteraf te voorkomen.

Wat zijn nettoloonafspraken?

Een nettoloonafspraak is een tijdens de contractbesprekingen gemaakte afspraak, waarin met de de werknemer een bedrag wordt afgesproken dat maandelijks op zijn of haar bankrekening wordt overgemaakt. De vereniging houdt hierbij vooraf geen rekening met de loonbelasting en de premies, die zij achteraf moet afdragen aan de Belastingdienst. Dit is anders dan een brutoloonafspraak met de werknemer, waarin de vereniging tijdens de contractbesprekingen een loonbedrag afspreekt, dat inclusief loonbelasting en premies is. Het brutoloon is het salaris dat in de arbeidsovereenkomst moet worden genoemd.

Hogere werkgeverslasten door nettoloonafspraken.

Als een vereniging een nettoloonafspraak maakt, ontstaat het risico dat de kosten achteraf hoger uitvallen dan tijdens de contractbespreking voorzien. Dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer in januari de hoogte van de premies door de Belastingdienst wijzigen. Een andere situatie doet zich voor wanneer een werknemer in eerste instantie aangeeft de loonheffingskorting toe te willen passen. In die situatie is de afdracht aan loonbelasting lager dan wanneer deze niet wordt toegepast. Als deze werknemer later de loonheffingskorting niet meer wil laten toepassen (bijvoorbeeld door deze toe te passen bij een andere werkgever), moet de werkgever achteraf meer loonbelasting afdragen. Deze lastenverzwaringen zijn altijd voor de vereniging, omdat afgesproken is om op hetzelfde gegarandeerde nettoloon uit te komen.

Hoe voorkomt u hogere werkgeverslasten?

Het meest verstandig is natuurlijk om nooit nettoloonafspraken te maken, maar altijd brutoloonafspraken. Als vereniging loopt u dan nooit risico achteraf. De praktijk wijst echter uit dat dit niet altijd gewenst is. Om goed zicht te krijgen in uw totale werkgeverslasten, die u boven het vastgelegde nettoloon achteraf moet afdragen, adviseren wij u onze Pro forma calculator te gebruiken. Hiermee maakt u zelf een loonberekening. U kunt daarin aangeven of u een bruto-netto of een netto-bruto berekening wilt maken. Zo is vooraf helder wat de uiteindelijke kosten voor de vereniging  zijn. Daarnaast is het verstandig om altijd goede afspraken met uw werknemer te maken, over het wel of niet toepassen van de loonheffingskorting.